المپیاد فیزیک

تدریس المپیاد فیزیک

تدریس المپیاد فیزیک- توسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف با 12 سال سابقه تدریس
http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi


تدریس خصوصی المپیاد فیزیک- تدریس حرکت شناسی- تدریس سینماتیک- تدریس خصوصی فیزیک هالیدی- تدریس خصوصی فیزیک اهانیان- تدریس المپیاد نجوم- تدریس الکتریسیته و مغناطیس- تدریس ویژه مرحله اول المپیاد فیزیک- تدریس فیزیک دانشگاهی-تدریس خصوصی اپتیک-  برنامه ویژه برای مدارس برتر