تدریس خصوصی المپیاد فیزیک

تدریس خصوصی عدسی های همگرا

تدریس خصوصی عدسی های همگرا

توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف-دکتر میرابی 09124396809

http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi

تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان، تدریس خصوصی فیزیک نهم،  تدریس خصوصی فیزیک دوم دبیرستان ، تدریس خصوصی فیزیک سوم دبیرستان ،تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی ،معلم خصوصی فیزیک،تدریس خصوصی فیزیک کنکور