تدریس خصوصی المپیاد فیزیک

تدریس خصوصی توان در مدارهای الکتریکی

تدریس خصوصی توان در مدارهای الکتریکی

توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف-دکتر میرابی 09124396809

http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi


تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان،تدریس خصوصی فیزیک دوم دبیرستان،تدریس خصوصی فیزیک سوم دبیرستان،تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی ،تدریس خصوصی فیزیک نهم